Noviostaal: Staalprijzen in de lift!

0

Noviostaal gaat de opzet van het StaalJournaal een kleine metamorfose geven. In het vervolg zal er begonnen worden met een korte samenvatting van de marktsituatie, eventueel gevolgd door nieuws van ons bedrijf NovioStaal met daaronder de indicatieve basisprijzen. Aansluitend zal de uitgebreide marktsituatie beschreven worden, gevolgd door interessante en korte berichten uit de staalmarkt.

Samenvatting marktsituatie
Een punt wat bij veel staalfabrieken tegenwoordig hoog op de agenda staat is het uiteindelijk (bijna volledig) energie neutraal produceren van staal (lees: groen staal). Veel staalproducenten zijn hier al druk mee bezig, zitten momenteel in een overgangsfase en andere staalfabrikanten zullen snel (moeten) volgen. Buiten het feit dat dit enorm zal bijdragen aan een vermindering van schadelijke uitstoot, is het voor de staalfabrieken ook van groot belang om hieraan te voldoen omdat verwacht wordt dat de staalverwerkende bedrijven hier binnen afzienbare tijd meer en meer om zullen gaan vragen.

Onder andere door vakantiesluitingen en het onderhoud van machines vertraagt de staalmarkt traditioneel altijd wat aan het eind van ieder jaar en aan het begin van het nieuwe. Alhoewel de staalprijzen in het midden van december 2022 toch nog wat onder druk stonden, zien wij de laatste dagen van december en de eerste weken van januari toch een overduidelijke kentering in de markt. Staalproducenten zijn eind december op de markt teruggekeerd met hogere staalprijzen dan de periode ervoor. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat ze dit prijsniveau vast kunnen houden en wellicht zelfs nog verder kunnen laten stijgen. Dit zou kunnen betekenen, dat door alle productiebeperkingen van de staalfabrieken afgelopen tijd, de spreekwoordelijke staalbodem inmiddels al is bereikt. Natuurlijk zullen de producenten er alles aan doen om dit nieuwe prijsniveau te behouden met als doel nog hogere staalprijzen in de toekomst. COVID-19, energie uitdagingen, de oorlog in Oekraïne en het feit dat in China het nieuwe jaar pas vanaf over een paar dagen begint, zijn factoren die de staalprijzen absoluut kunnen beïnvloeden. De orderboeken van de fabrieken lijken echter vol te lopen voor Q1 2023, levertijden lopen uit, grondstofprijzen als ook de basisprijzen voor staal (te zien bij: “Indicatieve basisprijzen”) zijn aan het stijgen, handelaren lijken meer en meer te kopen dus heel veel signalen dat de staalprijzen nog verder zullen gaan stijgen in de komende periode.

25-jarig bestaan NovioStaal
Per januari 2023 viert Noviostaal haar 25-jarig jubileum. Hierbij wil Noviostaal haar klanten als ook  haar personeelsleden hartelijk danken voor het vertrouwen, alle opdrachten en samenwerking in de afgelopen jaren. Samen zullen wij er alles aan doen om ons prachtige bedrijf verder te laten groeien o.b.v. onze filosofie; “Als wij het niet kunnen, dan kan niemand het!” .

Geslaagd voor ISO 9001 audit januari ’23
Naast ons 25-jarige is Noviostaal deze maand wederom geslaagd  voor haar ISO 9001 audit.

Indicatieve
basisprijzen
per ton
Warmgewalste coils Koudgewalste coils Sendzimir verz. coils Kwartoplaat
November 2022 € 670 – 700 € 755 – 790 € 800 – 860 € 950 – 1050
December 2022 € 650 – 680 € 730 – 750 € 785 – 820 € 890 – 960
Januari 2023 € 720 – 760 € 790 – 840 € 830 – 870 € 925 – 980

* Bij deze prijzen dienen nog toeslagen voor kwaliteit, dikte/breedte/lengte en eventueel beitsen, evenals
vrachtkosten gerekend te worden.
*** Genoemde prijzen zijn indicatief, circa en geheel vrijblijvend.

De marktsituatie
Traditioneel proberen de staalfabrieken bij aanvang van het nieuwe jaar een prijsverhoging door te voeren. In het StaalJournaal van vorige maand hintten we daar al op, want er waren in december diverse signalen, waardoor een naderende prijsstijging niet uit te sluiten viel. Nu medio januari moeten we inderdaad vaststellen, dat het prijsniveau voor kwartaals- c.q. halfjaarlijkse contracten én op de spotmarkt zich aanzienlijk opwaarts ontwikkeld heeft. De grootste Europese staalproducent, ArcelorMittal, kondigde begin januari een minimum basisprijs voor warmgewalste coils aan van € 760 per ton, voor koudgewalste coils € 860 en verzinkt materiaal € 880. De meeste collega-producenten volgden dat beleid en pasten hun prijzen aan. En om met de deur in huis te vallen: nieuwe prijsverhogingen zijn binnenkort wederom niet uit te sluiten.
Als argumenten voor de stijging werden genoemd de hogere prijzen voor energie, ijzererts en schroot plus -naar men zegt- fors méér geboekte opdrachten. We moeten inderdaad ook vaststellen, dat de markt behoorlijk opgeveerd is en die conclusie wordt onderbouwd doordat fabrieken langere levertijden afgeven. Het besluit van de Europese marktleider moet overigens ook gezien worden in het kader van de onderhandelingen met de automobielindustrie. Overeengekomen prijzen zijn daarbij leidend voor de contracten in andere sectoren. Maar ook de marktsituatie in Azië is andermaal van invloed op de Europese markt.

Sinds de Chinese regering in de afgelopen maand de COVID-19 maatregelen versoepeld heeft is de vraag naar staal behoorlijk hersteld en de vooruitzichten voor een groter verbruik in 2023 zijn positief, wanneer we kijken naar de economische impulsen die de nationale regering geeft. Later deze maand wordt het Chinese Nieuwjaar gevierd en vooruitlopend op die te verwachten betere vraag daarna hebben veel producenten forse orders voor diverse grondstoffen geplaatst.

De prijzen van vooral ijzererts, cokes en schroot vertonen sinds begin vorige maand een stijgende lijn. Hoewel er voor steenkool, een andere voor de staalproductie benodigde grondstof, nu nog slechts weinig meer betaald werd, wordt er voor ijzererts en cokes inmiddels ruim 20% meer gevraagd. De schrootprijs steeg met bijna 25%. De aanname is dat ook steenkool binnenkort duurder gaat worden. Dit omdat door de verwachte toename van de staalproductie in China er meer van deze grondstof benodigd is. Weliswaar kan China nog steeds goedkoop steenkool uit de Russische Federatie verkrijgen, maar de gewenste hoeveelheden kunnen vanwege beperkte capaciteiten in de infrastructuur niet gerealiseerd worden. We schrijven hier “goedkoop” omdat Rusland vanwege de sancties veel van haar afzetmarkten niet meer kan beleveren en China hiervan handig gebruik gemaakt door haar inkoopprijzen verlaagd te krijgen, dat laatste overigens ook voor gas en olie. Maar door de eerdergenoemde beperkte transportmogelijkheden wordt het land nu wel gedwongen elders in de wereld te kopen. In dit geval met name in Australië, maar dan wel tegen andere condities, lees: hogere prijzen. De effecten van dat laatste merken ook de Europese fabrieken en dus is dat voor hun een extra aanleiding binnenlandse prijzen te gaan verhogen. Daarbij worden ze stilletjes ook nog ondersteund vanwege de gestegen importprijzen, alsmede geringere invoerhoeveelheden. In de offertes van non-EU-leveranciers wordt bovendien over aanleveringen in april of mei geschreven, terwijl de meeste Europese fabrieken levertijden van (nog) maart en april aangeven. De vraag is natuurlijk of de nu verhoogde staalprijzen een verdere stijging zullen laten zien. Daar is het lastig een antwoord op te geven, want immers zitten we binnen Europa nog steeds in een situatie waar de staalproductie met capaciteitsbeperkingen worstelt. Wanneer gaan er weer lijnen, d.w.z. hoogovens en walsstraten, opgestart worden en blijft daarmee het nu fragiele evenwicht van vraag en aanbod nog wel enigszins overeind?

Andere factoren die de omvang respectievelijk de mate van de groei van de staalbehoefte kunnen beïnvloeden zijn economische ontwikkelingen, energiekosten, hogere of lagere rente respectievelijk inflatie, alsmede politieke stabiliteit in de diverse EU-lidstaten c.q. besluitvorming zoals stimulerende maatregelen en natuurlijk (-en helaas-) de oorlog in Oekraïne. De Europese fabrieken hebben overigens wel baat bij de handhaving van de vigerende importheffingen (Safeguards). De Wereld Handels Organisatie (WTO) had naar aanleiding van klachten, die diverse landen hadden ingediend, de EU gevorderd de vigerende importregeling en -heffingen meer in lijn te brengen met de geldende condities zoals door de WTO ooit opgesteld. De EU-Commissie kreeg daarvoor tot 16 januari 2023 de tijd om op deze klachten te reageren. De Commissie heeft haar standpunt onlangs bekend gemaakt en is van mening middels een ingebracht amendement wel te voldoen aan de criteria van de WTO zonder daarbij inhoudelijk de huidige regeling te hoeven wijzigen dan wel geheel in te trekken. Dit natuurlijk zeer tot teleurstelling van de naar de EU exporterende landen, zoals China en Turkije. De Europese staalmakers hoeven daarom niet bang te zijn voor nog grotere importvolumes tegen lagere prijzen dan die op de binnenlandse markt gelden. Punt van zorg voor de meeste staalmakers is vooral de hoogte van de energiekosten.

Een mogelijk eerste slachtoffer van de omhooggevlogen energieprijzen is Liberty Steel in het Verenigd Koninkrijk. Deze onderneming had al ernstige financiële problemen, maar wordt nu ook nog eens geconfronteerd met een enorme toename van productiekosten vanwege die dure energie. Om in rustiger vaarwater te komen worden enkele onderdelen in het Verenigd Koninkrijk tijdelijk stilgelegd of draaien met minder omzet. Daarnaast echter vrezen de bonden ook nog het ontslag van medewerkers, mogelijk zelfs 400 personen. UK Steel, de vereniging van staalproducenten, heeft een oproep aan de Britse overheid gedaan om concrete maatregelen te nemen tegen deze dure energie om dreigende uitval van bedrijven te voorkomen. Ook in andere EU-lidstaten zijn dergelijke verzoeken aan nationale overheden gedaan. Mocht dat bij meer producenten tot financiële problemen leiden zou dat een bedreiging kunnen worden voor de gewenste omschakeling naar de fabricatie van fossielvrij staal.

Vooralsnog lijkt het o.i. erop dat een nieuwe ronde van prijsverhogingen eraan ligt te komen, hoewel sommige insiders van mening zijn dat een te snelle prijsverhoging contraproductief zal werken, omdat dat kopers zou kunnen afschrikken vanwege de diverse onzekerheden als eerder in deze editie genoemd. Twijfels zijn er zeker, want er zijn ook deskundigen die denken dat de huidige golf aan orders, dus de actuele vraag, overschat wordt endaarmee een tijdelijke is.

Het blijft speculeren, maar daarmee begint 2023 wel als een boeiend staaljaar

Europa’s grootste auto producerende land Duitsland zag een positief sentiment in de tweede helft van 2022, wat resulteerde in sterkere productie- en verkoopcijfers voor het hele jaar. De autoproductie steeg in 2022 in vergelijking met 2021 met 11% tot 3,4 miljoen. Nog altijd bleef de productie van auto’s 26% onder die van het jaar vóór de Corona-crisis in 2019. De registratie van nieuwe auto’s steeg in december met 38% tot 314.300 voertuigen vergeleken met dezelfde maand in 2021 en met 1% tot 2,7 miljoen auto’s over heel 2022.

blank

Link magazine editie december 2022 | jaargang 24 thema: B2B-marketing: veel meer dan goede klantrelatie opbouwen. Lees Link digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl’

Noorwegen / Finland (Blastr)
Blastr, Noorse startup, wil investeren in een nieuw te bouwen energie neutrale staalfabriek voor vlakke producten in Finland voor een bedrag van ca. 4 miljard Euro. De capaciteit wordt geraamd op ca. 2,5 miljoen ton per jaar voor warmgewalst en koudgewalst staal. Het is de bedoeling dat de productie eind 2026 van start gaat. Verwacht wordt dat het project de CO2-uitstoot met 4,6 miljoen ton per jaar zal verminderen in vergelijking met conventionele methoden. Het bedrijf wil bij de productie cokes en steenkool vervangen door waterstof in de chemische reductiefase en daarmee de gehele CO2 uitstoot in de hele waardeketen verminderen.

Polen (ArcelorMittal)
De grootste staalproducent van Europa, ArcelorMittal, heeft begin januari hoogoven nr. 3 (capaciteit 2,3 mto/jaar) in haar fabriek Dabrowa Gornicza, die sinds september 2022 stillag, herstart en bereidt de sluiting van hoogoven nr. 2 vanwege onderhoud voor. De herstart van hoogoven nr. 3 is gedaan vanwege de afkoeling van nr. 2 (capaciteit ca. 2,4 mto/ jaar), die wellicht in maart weer in gebruik zal worden genomen.

Verenigd Koninkrijk (Tata steel)
Tata Steel UK schat dat het Verenigd Koninkrijk meer dan 10 miljoen ton staal nodig zal hebben voor de uitvoering van de energiezekerheidsstrategie van de regering. Deze strategie is gericht op het garanderen van energieonafhankelijkheid van het land. De staalfabriek roept de Britse regering op om steun te verlenen aan de duurzaamheid van de lokale staalsector. Uit een onderzoek van Tata Steel blijkt dat meer dan 5 miljoen staal nodig zal zijn om tegen 2030 duizenden windturbines (tot 5 GW) op zee te bouwen. De Britse regering wil ook tot 70 GW aan zonne-energie opwekken tegen 2035 en tot 25 GW aan kernenergie tegen 2050. Daarvoor is ongeveer 3,5 miljoen ton staal nodig. Ook zal 1,5 miljoen ton nodig zijn voor de aanleg van de infrastructuur voor waterstof productie en distributie en grootschalige CCS (Carbon Capture and Storage) projecten.

Staalproductie
In de maand november 2022 bedroeg de mondiale productie van ruwstaal voor de 64 landen die rapporteren aan de World Steel Association (WSA) 139,1 miljoen ton (mto), wat een daling van ca. 2,6% laat zien vergeleken met november 2021.
China produceerde 74,5 mto (+7,3%) t.o.v. november 2021. India 10,4 mto (+5,7%).
Japan 7,2 mto (-10,7%). USA 6,4 mto (-10,5%). Rusland * 5,6 mto (-9,6%). Zuid-Korea 4,8 mto (-18,1%), Duitsland 2,8 mto (-17,9%). Turkije 2,4 mto (-30,7%). Brazilië 2,6 mto, (-16,3%) en Iran 2,9 mto (+3,9%) in vergelijking met november 2021.
(* = geschat). (Bron: WSA)
Bron Noviostaal

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics