Defensienota 2018, kan een positieve Impact hebben op de industrie.

0

Directeur Ron Nulkes van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid1, juicht de vandaag gepubliceerde Defensienota 2018 toe en is overtuigd van de positieve impact die de nota op niet alleen de krijgsmacht zal hebben, maar ook op de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie. Het investeringsprogramma van Defensie is ambitieus; de 38 grotere behoeftestellingen in 2018 en 2019 vergen van Defensie en van het Nederlandse bedrijfsleven een grote opgave. “Wij willen graag die betrouwbare partner zijn die Defensie wenst om mede verder vorm te geven aan de toekomstige robuuste en wendbare krijgsmacht, die veelzijdig inzetbaar is.”, aldus Nulkes.
Dat de regering inzet op lange lijnen naar de toekomst, waarbij wordt gestreefd naar verdere (kwalitatieve) versterkingen van de slagkracht en uitbreiding van gevechtseenheden (conform de Navo-doelstelling), schept duidelijkheid, waaraan ook het bedrijfsleven behoefte heeft. Daarbij gaat de NIDV ervan uit dat een verhoging van het defensiebudget naar 2% van het BNP doelstelling is en blijft.

De NIDV onderschrijft de noodzaak, de voorspelbaarheid en de schokbestendigheid van de materieelbegroting te vergroten, door met investeringsprogramma’s te werken met een tijdshorizon van 15 jaren.

Defensie en Economische Zaken en Klimaat (EZK) werken met de NIDV aan goede positionering van het Nederlandse bedrijfsleven bij de Europese ontwikkelingen, zoals Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO) en het Europese Defensie Fonds (EDF). Dat draagt bij aan een open Europese Defensiemarkt met een gelijk speelveld. De NIDV zet die samenwerking graag voort.

De NIDV is blij met de in de Defensienota 2018 beschreven ruimhartige interpretatie van artikel 346 van het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie, waarbij met een beroep op het nationaal veiligheidsbelang het Nederlandse bedrijfsleven nadrukkelijk bij materieelverwerving wordt betrokken. Bij projecten die in internationaal verband in het belang van Nederland worden opgepakt, staat de NIDV voor een goede afweging van de belangen van de Nederlandse industrie. Een actieve rol van Defensie als launching customer, ondersteund door EZK, van Nederlandse producten betaalt zich terug.

Voor het marinebouwcluster van de NIDV betekent dit het uitvoeren van de noodzakelijke inhaalslag.2 De Nederlandse industrie is in staat om substantieel bij te dragen aan alle vervangings- en updateprogramma’s in het maritieme domein. Wij gaat ervanuit dat dit een geweldige en positieve impact gaat opleveren voor de Nederlandse zelfscheppende marinebouwindustrie en het innovatievermogen.
Ook voor de grondgebonden vervangings- en updateprogramma’s wordt ingezet op een actieve rol van de NIDV-bedrijven.

Het investeringsprogramma voor het luchtdomein doet een groot beroep op de industrie. De invoering van de F35 in Nederland krijgt vanaf 2019 haar beslag. Teneinde de positie van de Nederlandse luchtvaartgerelateerde bedrijven in het F35-programma ten opzichte van buitenlandse bedrijven tebehouden, is het essentieel dat dit kabinet op korte termijn anticipeert op besluitvorming over extra F35’s na deze kabinetsperiode.

De NIDV onderschrijft de keuze voor informatiegestuurd optreden. Technologische en digitale ontwikkelingen zorgen immers voor snelle veranderingen op veiligheidsgebied. De NIDV-bedrijven zetten de samenwerking met Defensie graag voort. Dit biedt kansen voor de Nederlandse welvaart en veiligheid, aangezien Nederland als hoogwaardig kennisland vooroploopt en over een groot adaptief en creatief vermogen beschikt, zo wordt ook in de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie onderschreven.

De bij de NIDV aangesloten bedrijven zijn als innovatieve leveranciers aan Defensie zeer goed in staat om de krijgsmacht te begrijpen. Graag continueert de NIDV de samenwerking om die bedrijven een actieve rol te laten vervullen bij de vorming van de adaptieve krijgsmacht, waarin snel kan worden ingespeeld op veranderingen in de veiligheidssituatie. De NIDV wil verder inzetten op een grote rol voor het bedrijfsleven bij de instandhouding van de bestaande en nieuwe wapensystemen. Langdurige contracten met belegging van de technische verantwoordelijkheid voor een wapensysteem bij de industrie komt ten goede aan de inzetgereedheid.
De heer Nulkes herhaalt graag de woorden van de minister van Defensie: “Defensie heeft het bedrijfsleven nodig en het bedrijfsleven Defensie”.

De NIDV is vast bereid om de innovatieve ontwikkelingen samen met Defensie gestalte te geven: de krijgsmacht heeft recht op de beste spullen om haar taken uit te voeren.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics