ABNAMRO: Productiviteitsgroei draagt bij aan hoger welvaartsniveau.

0

Het aantal uren dat via uitzendbureaus gewerkt wordt nam af in periode 5 van 2022 volgens ABNAMRO. De heilige graal van de economie is productiviteitsgroei. Productiviteitsgroei draagt bij aan een hoger welvaartsniveau, omdat het allerlei problemen kan helpen oplossen. Het netto arbeidsparticipatiecijfer in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar is voor mannen hoger dan voor vrouwen.

Neemt de baanzekerheid toe?

Het aantal uren dat via uitzendbureaus gewerkt wordt nam af in periode 5 van 2022. Van 25 april t/m 22 mei (de administratie van uitzendbureaus is gebaseerd op periodes van 4 weken) was het aantal gewerkte uren 11% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In de administratieve sector daalde het aantal uren het hardst: 26%.

Dat blijkt uit de cijfers van ABU, de koepelorganisatie van uitzendondernemingen. Jaar-op-jaar-cijfers. Want de uitzendbranche kent sterke seizoenseffecten en daarom is het logisch om een bepaalde periode te vergelijken met dezelfde periode vorig jaar. Maar wie al die jaar-op-jaar-cijfers op een rij zet (linker figuur) kan ten onrechte de indruk krijgen dat er ook nu een dalende trend gaande is. In periode 5 van 2021 was de jaar-op-jaar-groei echter erg hoog, wat in periode 5 van 2022 automatisch een laag jaar-op-jaarcijfer geeft. Maar maand-op-maand, of door middel van een index (rechter figuur), wordt zichtbaar dat het aantal uitzenduren nog altijd een stijgende trend laat zien na de instorting in coronajaar 2020.

Maar ook op de stijgende trend die je dan in 2021 en ’22 ziet, is wat aan te merken. Want het aantal gewerkte uitzenduren kan ook stijgen doordat er meer uren per werknemer gewerkt worden. En bovendien groeit de beroepsbevolking. Wie uitzendwerk afzet tegen andere flexibele arbeidsrelaties (figuur linksonder) ziet in 2022 een kleine afname van uitzendwerk en ook van oproepwerk. De andere type flexcontracten, met meer zekerheid, waren daarentegen juist in opmars in het eerste kwartaal van 2022, stelde het CBS in mei.

Echter, om dat als trend te duiden moeten we minstens deze cijfers over het eerste kwartaal van 2023 en ’24 hebben. Als we naar alle flexibele arbeidsrelaties samen kijken (figuur rechtsonder) is in ieder geval zichtbaar dat in de coronacrisis de arbeidsmarkt als geheel flink geflexibiliseerd is.

De baanzekerheid is daarmee afgenomen. In het licht van de dalende koopkracht en een mogelijk stijgende werkloosheid roept dat de vraag op hoe veerkrachtig huishoudens nog zijn. (Piet Rietman)

Kennis over productiviteit gestaafd

De heilige graal van de economie is productiviteitsgroei. Productiviteitsgroei draagt bij aan een hoger welvaartsniveau, omdat het allerlei problemen kan helpen oplossen. Dat van een krappe arbeidsmarkt bijvoorbeeld, of dat van een gebrek aan materiaal. Tegelijkertijd is het een panaceeoplossing, want hoe krijgen wij grip op dit zo begeerlijke wondermiddel?

Een gebruikelijke manier om de productiviteit te verhogen, is investeren in digitalisering en R&D. Maar onzekerheid over de uitkomsten van dit soort investeringen maakt bedrijven terughoudend hiervoor geld uit te trekken. Wie Europa vergelijkt met de Verenigde Staten, zal ontdekken dat de Europese inspanningen op een lager niveau liggen dan aan de overzijde van de oceaan. Met het oog op de toekomstige welvaart wil de Europese Unie deze achterstand inlopen. Een belangrijk initiatief daarvoor is database MIRCOPROD met productiviteitsstatistieken op bedrijfsniveau. Op basis daarvan is onderzoek mogelijk dat inzicht geeft in innovatie-investeringen, zodat aan productiviteit gerelateerd beleid beter kan worden vormgegeven.

Dit initiatief begint inmiddels zijn vruchten af te werpen. Onderzoek op basis van de nieuwe database laat bijvoorbeeld zien dat R&D gericht op processen leidt tot hogere efficiëntie en R&D gericht op productontwikkeling een hogere kwaliteit oplevert, allebei belangrijke aspecten van productiviteitsverbetering. Daarnaast blijkt dat omzet-, bedrijfs- en productiviteitsgroei sterk samenhangen met investeringen in hardware, software en communicatiemiddelen. Dit verklaart waarom de bedrijven die in ICT investeren steeds sterker worden en concurrenten die deze investeringen niet doen, op achterstand zetten. Verder zijn bedrijven die de hete adem voelen van sterke buitenlandse concurrenten, eerder geneigd in productiviteitsverbetering te investeren. Concurrentie is dus een stevige prikkel om geld in innovatie te steken.

Tot slot komt uit de gegevens naar voren dat de toepassing van Artificial Intelligence steeds meer doorgang vindt. Bedrijven die toegang hebben tot technisch geschoolde werknemers nemen hierin het voortouw. Landen die soepel omgaan met migratie van onderzoekers uit het buitenland hebben een streepje voor, want dat stelt bedrijven in staat om onderzoeksactiviteiten te bundelen en effectiever in te richten. De effectiviteit is erbij gebaat als onderzoekers kunnen samenwerken met meer ervaren collega’s en uitdagende taken op zich kunnen nemen. Dit versterkt immers hun leercurve. De productiviteit verhogen gaat dus niet louter via investeringen in digitalisering en R&D, maar ook via investeringen in werknemers en de context waarin die werken. Allemaal min of meer bekende kennis, maar nu door data gestaafd. (Philip Bokeloh)

Programma masterclass 13 oktober.

Toetreding jonge mannen op arbeidsmarkt hoog

Het netto arbeidsparticipatiecijfer in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar is voor mannen hoger dan voor vrouwen. Namelijk, in mei 2022 was deze voor vrouwen 76,1% en mannen 76,2% zo blijkt uit recent gepubliceerde data van het CBS. Netto arbeidsparticipatie geeft het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking) weer (definitieCBS). Hoewel het een marginaal verschil lijkt kan deze ommezwaai de uitkomst zijn van een grotere onderliggende verschuiving.

Link magazine editie april 2022 thema OOK HET MKB MOET
‘PARIJS’ HALEN. HOE? Lees Link digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl’

Als we de beroepsbevolking verder uitsplitsen in het deel werkzame (personen met betaald werk) en werkloze (personen zonder betaald werk maar direct op zoek) bevolking in de leeftijdscategorie 15 tot 25, zien we een interessant patroon (zie rechterfiguur hieronder). De groei in participatie wordt gedreven door een sterke stijging in het arbeidsaanbod van mannen. Voor vrouwen in deze leeftijdscategorie is ook een stijging te observeren, maar deze is minder sterk en valt in de bredere historische trend.

Dat er een grotere welwillendheid lijkt te zijn van jonge mannen om toe te treden tot de arbeidsmarkt, kan naar ons idee komen door verschillende factoren. Allereerst zorgt de huidige krappe arbeidsmarkt voor perspectief op hogere lonen en meer banenkans. Werkloosheid is al laag en de laatste maanden verder dalend. Daarnaast zorgt de huidige inflatie voor koopkrachtverlies. Dit kan een motivatie zijn om op zoek te gaan naar een betaalde baan. (Aggie van Huisseling)

Bron: ABNAMRO

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.